Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992: Cần ghi nhận vai trò của các tổ chức xã hội, chính trị – xã hội Reviewed by Momizat on . Quốc hội dành một ngày (5/11) thảo luận về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Dự thảo Nghị quyết về thi hành Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013), một nội d Quốc hội dành một ngày (5/11) thảo luận về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Dự thảo Nghị quyết về thi hành Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013), một nội d Rating: 0
Trang chủ » Tin tức » Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992: Cần ghi nhận vai trò của các tổ chức xã hội, chính trị – xã hội

Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992: Cần ghi nhận vai trò của các tổ chức xã hội, chính trị – xã hội

Quốc hội dành một ngày (5/11) thảo luận về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Dự thảo Nghị quyết về thi hành Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013), một nội dung quan trọng của Kì họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIII…

“Đảng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”

Đa số ý kiến đại biểu Quốc hội đồng tình với Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lí Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; đánh giá Dự thảo thể hiện được mục tiêu, quan điểm, định hướng lớn, những vấn đề có tính nguyên tắc về bản chất của Nhà nước và chế độ ta được nêu trong Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội; xác lập cơ chế bảo đảm phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; sự đổi mới về tổ chức hoạt động của chính quyền địa phương theo hướng  bảo đảm quyền tự chủ; xây dựng mô hình chính quyền địa phương có sự phân biệt về tổ chức, thẩm quyền của chính quyền nông thôn, đô thị và hải đảo.

Về một số ý kiến còn khác nhau, quy định vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Điều 4, Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp cho rằng, Điều 4 của Hiến pháp năm 1992 đã quy định “Đảng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”; Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) tiếp tục ghi nhận: “Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội”; trong toàn bộ Hiến pháp năm 1992 cũng như Dự thảo sửa đổi Hiến pháp lần này chỉ có duy nhất Điều 4 quy định Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam, không lực lượng nào khác được giao trọng trách này. Điều đó hoàn toàn phù hợp với thực tiễn một đảng lãnh đạo ở Việt Nam. Vì vậy, Ban soạn thảo không bổ sung từ “duy nhất” vào Điều này, theo đề nghị của một số đại biểu.

Ông Phan Trung Lý, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Trưởng ban Biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Ảnh VPQH

Ông Phan Trung Lý, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Trưởng ban Biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Ảnh VPQH

Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc

Thảo luận về nội dung Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội (Điều 9), nhiều ý kiến đề nghị bổ sung vào Dự thảo quy định về vị trí, vai trò của các tổ chức xã hội, tổ chức chính trị – xã hội khác. Cùng Công đoàn, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, còn có nhiều tổ chức thành viên khác, là bộ phận của hệ thống chính trị, đại diện cho các tầng lớp nhân dân, thành lập trên cơ sở tự nguyện, có chức năng bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của thành phần xã hội mà họ làm đại diện; vị trí, vai trò của các tổ chức này cũng cần được hiến định, không nêu chung chung như trong Dự thảo; cần ghi nhận vai trò, vị trí của các tổ chức này để phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc…

Đa số ý kiến tán thành việc quy định tổ chức công đoàn tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp. Luật Công đoàn năm 2012 quy định Công đoàn “tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp”; Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung tại Đại hội lần thứ XI vừa qua) cụ thể hóa việc tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trong nhiệm vụ của tổ chức công đoàn các cấp; đề cao vai trò tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam và khẳng định vị trí, vai trò to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn trong lịch sử cũng như trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; nhất là trong kinh tế thị trường nhiều thành phần, vai trò của tổ chức Công đoàn hết sức quan trọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Đổi mới tổ chức chính quyền địa phương

Thảo luận quy định tại Chương IX về Chính quyền địa phương, đa số ý kiến đề nghị: Chính quyền địa phương được tổ chức ở các đơn vị hành chính địa phương của nước CHXHCN Việt Nam phù hợp với đặc điểm đô thị, nông thôn và hải đảo. HĐND và UBND được thành lập ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, huyện quận, thành phố, thị xã, thị trấn, xã thuộc huyện đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt. UBND được thành lập ở phường thuộc quận, phường, xã thuộc thành phố và thị xã.

Nhiều ý kiến đề nghị Dự thảo quy định cụ thể hơn, xác định rõ mô hình chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính (chính quyền đô thị, nông thôn, hải đảo, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt) phù hợp với thực tiễn hiện nay; cần đổi mới mô hình chính quyền địa phương để thể chế hóa các nghị quyết của Ðảng, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kì mới. Ðây là vấn đề quan trọng cần được xem xét cả về lí luận và thực tiễn.

Thời gian tới, trên cơ sở quy định của Hiến pháp, cần tiếp tục xem xét, sửa đổi Luật Tổ chức HÐND và UBND nhằm quy định cụ thể về mô hình chính quyền địa phương phù hợp hơn; quy định rõ đơn vị hành chính, kinh tế đặc biệt thành lập ở cấp tỉnh, huyện hay xã. Việc có nhiều đơn vị hành chính, kinh tế đặc biệt làm cho hệ thống pháp luật Việt Nam thiếu thống nhất. Hiện chúng ta đang tổ chức thí điểm không tổ chức HÐND cấp quận, huyện, phường và chưa tổng kết, do đó tán thành với quy định về đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương như Dự thảo, tạo sự linh hoạt cho đổi mới tổ chức chính quyền địa phương và việc thành lập chính quyền đô thị và chính quyền nông thôn sau này.

Xây dựng chính quyền địa phương tinh gọn, hiệu quả là cần thiết. Tuy nhiên, quy định tại Chương IX có cấp chính quyền có HÐND, có cấp không, sẽ hạn chế quyền làm chủ của nhân dân. Qua thực tế thí điểm không tổ chức HÐND quận, huyện, phường ở một số địa phương cho thấy, đa số địa phương đề nghị giữ HÐND ở cả ba cấp như hiện nay và cần thí điểm làm cho HÐND mạnh lên, tăng trách nhiệm của UBND các cấp

 Kim Thoa – Mai Phương

Gửi ý kiến đóng góp

Lên đầu